076-8610528
Vänföreningen
Styrelse
Stadgar
Dokument

Välkommen att bli en del av Möckelsnäs Trädgård Kultur genom Vänföreningen.

Ett medlemskap i Vänföreningen ger information tidigt om arrangemang, specifika händelser och delaktighet i verksamheten och dess utveckling. Som medlem stödjer du vårt gemensamma kulturella initiativ, blir direkt eller indirekt en del av nuvarande och kommande verksamheter.

Vänföreningen söker medel för att stötta verksamheten i trädgård, utställningar, projekt och kommande forskning inom begreppen natur - kultur - hälsa. Föreningen ger också möjlighet för ungdomar till feriearbete och praktik.

Genom föreningens växande ekonomi kan vi tillsammans ge bidrag och stöd till verksamheten. Ambitionen är att föreningen framöver genomför egna arrangemang och kanske kan ett webbbaserat medlemsblad växa fram.

Ditt medlemskap möjliggör att du kan bistå vid arrangemang, i trädgården och vid utställningar. Uppge ditt medlemskap och du får 10% rabatt vi inköp av plantor, böcker, presenter och kulturevenemang.
Fram till september 2020 har föreningen över 110 medlemmar. Kontakta någon i styrelsen eller person i verksamheten om du önskar bli medlem.

Medlemsavgiften tillsvidare 50,- kr/ år.

Ordförande Hans Andrén 070-529 85 00 hans@hansandren.com
Sekreterare Eva Ternström 072-969 34 94
Kassör Fredrik Engman
Suppleant Ingemar Ljungqvist 076-8610528
Suppleant Arne Persson 070-6842594

Medlemsavgift 50:-/år

Stadgar för föreningen Möckelsnäs Vänförening

§ 1 Namn och säte
Föreningens namn är Möckelsnäs Vänförening. Föreningen har säte i Möckelsnäs, Diö.
§ 2 Form och ändamål
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.
Föreningens ändamål är att främja och utveckla verksamheten vid Möckelsnäs Trädgård och Kulturcentrum.
§ 3 Medlemskap
Medlem i Föreningen är var och en som erlagt årsavgift. Även institutioner kan vara medlemmar. I årsavgiften ingår medlemskap i Föreningen, medlemspublikationer och program om Föreningens arrangemang. Styrelsemedlem och funktionär är befriad från årsavgift.

Till hedersmedlem kan utses person som i hög grad verkat för Föreningen och dess syfte.Hedersmedlem utses med minst tre fjärdedels majoritet av årsmötet efter tillstyrkan av styrelsen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift och erhåller kostnadsfritt samtliga Föreningens kommande publikationer.

Styrelsen äger rätt besluta om uteslutning av medlem som motarbetar eller eljest uppenbarligen försvårar Föreningens syfte eller verksamhet. Berörd medlem ska beredas tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Motiveringen för sådant beslut ska protokollföras. Berörd medlem äger rätt att till årsmötet överklaga styrelsens beslut.

§ 4 Årsmöte och verksamhetsår
Årsmötet ska hållas före april månads utgång. Kallelse till årsmötet skickas via e-post senast 1 månad innan mötet. Kallelse med postförsändelse görs endast då medlem saknar e-post.
Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:
• Val av mötesordförande
• Val av mötessekreterare
• Val av två justeringsmän
• Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
• Styrelsens årsberättelse och redovisning av räkenskaperna
• Revisorernas berättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• Val av styrelse. Ordföranden väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år, med överlappande mandatperioder. Vid fyllnadsval är mandattiden ett år.
• Val av revisor.
• Val av valberedning
• Fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår
• Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
• Av medlem framställt och skriftligt motiverat förslag som kommit till styrelsen tillhanda senast den 1 januari

Föreningens verksamhetsår är samma som kalenderår.
§ 5 Styrelse
Styrelsen består av minst 3 och max. 5 ledamöter.
Styrelsebeslut kräver en majoritetsröst med minst 3 personer närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Firmatecknare utses av styrelsen.
§ 6 Räkenskaper
Räkenskapsåret är samma som kalenderår.
§ 7 Stadgeändring
Ändringar i dessa stadgar skall för att äga giltighet ha antagits med 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningssammanträden, av vilka det ena skall vara ett årsmöte.
§ 8 Upplösning
Upplösning av Föreningen kan ske endast efter beslut med minst tre fjärdedels majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Eventuella tillgångar skall tillfalla Möckelsnäs Trädgård och Kulturcentrum.
Dokument för nerladdning
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram